SBMlogo   SBM Integrál s.r.o.   
  UniMeterRadio systém - 433MHz, 868 MHz
En Sk
domovriešenianovinkypodporamapakontakt
  ***
Úvod do problematiky Hlavný popis systému Databáza pripojených meračov

Odpočtové zariadenia:
 • PSION
 • IPAQ - comming soon
 • GOTIVE - comming soon
 • laptop - working
 • pevná stanica - working
Aplikačné programové vybavenie - working
Cenník a dostupnosť - comming soon
Staršie podklady Prípadové štúdie
 • Retranslátor v Považskej Bystrici - (testing phase)
 • Testovacie nasadenie v Poprade - (testing phase)
Dotazník
Partneri a Kontakty


Koncepcia

Celková koncepcia UniMeterRadio vychádza zo znalosti slovenského prostredia v oblasti merania tepla, a bežnej znalosti systému odpočtovania bytových meračov.
Veľmi skratkovité závery:
Prakticky všeobecne v oblasti bytových meračov vládne pochôdzkové odpisovanie hodnôt z počítadla, resp. displeja. V oblasti objektových meračov tepla tiež väčšinov ide o odpisovanie hodnôt z displeja, čiastočne však už aj prostredníctvom odpočtového zariadenia (opto hlavica s handheldom, resp. handheld s konektorom). V niektorých lokalitách sú však realizované aj sieťové káblové prepojenia (MBUS, SIO) s meračmi tepla s možnosťou diaľkového odpočtu z centrály.
Prácou na vývoji rádio modulu pre komunikáciu s meračmi tepla sa kryštalizovali predstavy o možnostiach a použiteľnosti rádio odpočtovacieho systému, viz Radio_dokument, a určili aj túto koncepciu.

Základným princípom v koncepcii UniMeterRadio je:

 • Kam môže drôt, netreba nasilu strkať rádio, ak však má rádio pre užívateľa evidentné výhody, musí vedieť zabezpečiť takmer to, čo drôt.
 • Ak sa užívateľ rozhodne pre rádio odpočty, musí byť zabezpečená možnosť aj postupného nasadzovania s podporou aj drôtových riešení.

UniMeterRadio systém je vyvíjané tak, aby existovali styčné body s existujúcim stavom a bolo ho možné vložiť ako podsystém, ale aj ako celok, podchytávajúci aj súčasné zberné systémy, stavajúc na schopnosti jednotnej formy (veličina, jednotka, rád) prezentovania údajov meračov, a tým vzájomného priameho porovnania a kontroly.
UniMeterRadio systém nenahradzuje fakturačný systém, je jeho subsystémom, ktorý preň (okrem iných vlastných funkcií) údaje zbiera, umožňuje kontrolovať a pripraviť do požadovanej podoby.
Základným komponentom je však UniMeterRadio rádio komunikačný modul, z neho sa odvíja ostatné.

Ciele koncepcie rádio komunikačného modulu pre UniMeterRádio, zoradené podľa priority:

 1. Cena, spotreba napájania, životnosť, údržba
  1. univerzálny rádiokomunikátor pre merač je batériovo napájateľné zariadenie s dobou životnosti minimálne takou, ako doba životnosti merača samotného
  2. univerzálny rádiokomunikátor nevyžaduje údržbu a je cenovo veľmi prijateľný
 2. Bezpečnosť, prispôsobiteľnosť požiadavkám
  1. univerzálny rádiokomunikátor má možnosť “field update” priamo prostredníctvom rádia
  2. univerzálny rádiokomunikátor umožňuje nastavenie svojho identifikačného čísla
  3. univerzálny rádiokomunikátor umožňuje konfigurovať priebeh vlastnej komunikácie
  4. univerzálny rádiokomunikátor umožňuje zakódovanú komunikáciu
 3. Rozsah použitia, užitná hodnota
  1. univerzálny rádiokomunikátor vie komunikovať s rôznymi meracími zariadeniami, t.j. rôznymi komunikačnými protokolmi cez rôzne komunikačné rozhrania
  2. univerzálny rádiokomunikátor dokáže pracovať ako priamy prevodník komunikácie medzi centrálou a meračom samotným
  3. univerzálny rádiokomunikátor je schopný snímať viacero samostatných meračov
 4. Variabilita foriem komunikácie, možnosť budovania sietí
  1. univerzálny rádiokomunikátor je zabudovateľný do rôznych druhov centrál
  2. univerzálny rádiokomunikátor umožňuje retransláciu
  3. univerzálny rádiokomunikátor má možnosť predprogramovania automatického zberu údajov
  4. ako logger funkciu
  5. univerzálny rádiokomunikátor je schopný komunikovať obojsmerne aj jednosmerne.
 5. Odolnosť voči budúcim zmenám “rádio prostredia”
  1. univerzálny rádiokomunikátor je schopný komunikovať na viacerých frekvenciách a je schopný
  2. vykonávať preskoky frekvencií (frequence hopping) pri nadväzovaní komunikácie

Použitá logika radenia priorít sa dá slovne vyjadriť asi takto:

“Chceme vyrobiť hlavne pre slovenský trh čo najlacnejšie rádio odpočtovacie zariadenia, ktoré budú schopné dlhodobého (v zmysle budúcich očakávaných aj očakávateľných zmien v meračoch samotných) a spoľahlivého fungovania, , okamžite nasaditeľné do prevádzky v prostredí so širokým spektrom rôznorodých zariadení s potrebou odpočtovania, ako aj širokým spektrom navyknutých spôsobov a foriem odpočtovania. Pritom rádio odpočtovacie zariadenie, pokiaľ to cena (definujúca použitý hardware) dovolí, musí byť pripravené na budúce očakávané aj očakávateľné zmeny rádio prostredia.”

 1. Úroveň – merače samotné ... minimálny zásah, využitie existujúcich komunikačných prostriedkov výrobcu, prispôsobenie možnostiam
 2. Úroveň – komunikačné rozhranie s UniMeterRadio modulom ... prispôsobiť prepojenie snahe o čo najväčší dosah, umožniť pripojenie viacerých meračov, resp. aj zabezpečiť prepojenie subsietí
 3. Úroveň – kontakt s UniMeterRadio modulmi ... umožniť retransláciu, prepojenie s mobilnou aj pevnou základňou,zabezpečiť jednoznačnosť a spoľahlivosť rádio komunikácie
 4. Úroveň – prepojenie so spracovávacím centrom ... priame káblové aj rádio prepojenie, definovanie trasy, možnosť vyhľadávania UniMeterRadio modulov, jednoznačná identifikácia meraných hodnôt
 5. Úroveň – spracovávacie centrum odpočtov ... spoľahlivý prenos údajov z a do rádio základne, užívateľom prispôsobené kontrolné a overovacie funkcie nad nameranými údajmi, jednotná prezentácia hodnôt z rôznych druhov meračov, zabezpečenie užívateľsky požadovaného exportu do nadradených systémov

©2005 SBM Integral s.r.o. www.sbmintegral.sk WEB design: webmaster